در جدول زیر مقدار کلسترول موجود در برخی از منابع غذایی حیوانی ارائه شده است. لازم به ذکر است منابع غذایی گیاهی کلسترول ندارند.

 

ماده غذایی

 مقدار کلسترول بر حسب میلی گرم
یک تخم مرغ بزرگ آب پز(50 گرم)  186.5 میلی گرم
یک عدد زرده تخم مرغ 184.5 میلی گرم
کره  100 گرم 215 میلی گرم
یک لیوان شیر یک درصد چربی 12.2 میلی گرم
یک لیوان شیر دو درصد چربی 19.7 میلی گرم
یک لیوان شیر پرچرب 34.2 میلی گرم
یک لیوان شیر بدون چربی 4.9 میلی گرم
100 گرم پنیر بلو چیز 75 میلی گرم
100 گرم پنیر فتا 89 میلی گرم
100 گرم پنیر مازارلا 54 میلی گرم
100 گرم پنیر چدار 105 میلی گرم
100 گرم پنیر کممبرت 72 میلی گرم
100 گرم پنیر کاتیج 17 میلی گرم
100 گرم میگو پخته 189 میلی گرم
100 گرم ماهی سالمون 55 میلی گرم
100 گرم قرل آلای رنگین کمانی 59 میلی گرم
100 گرم ماهی ساردین 142 میلی گرم
100 گرم ماهی کاد 43 میلی گرم
100 گرم صدف پخته 189 میلی گرم
100 گرم جگر گوساله 355 میلی گرم
100 گرم مغز گوساله 1085 میلی گرم
100 گرم زبان گوساله  87 میلی گرم
100 گرم گوشت گوساله 73 میلی گرم
100 گرم گوشت گوسفند با چربی(پخته) 97 میلی گرم
100 گرم گوشت چرخ شده 90 میلی گرم
100 گرم سینه مرغ بدون پوست 85 میلی گرم
100 گرم بالای ران مرغ  135 میلی گرم
100 گرم ساق مرغ 92 میلی گرم
100 گرم بال مرغ 85 میلی گرم
100 گرم سنگدان مرغ 240 میلی گرم
100 گرم گوشت خوک 80 میلی گرم
100 گرم مایونز 42 میلی گرم

منبع:

Food Data Centeral