شاید به نظر برسد که سیب زمینی پخته چیزی نیست که زود فاسد شود و می توان آن را مدت زمان زیادی نگهداری کرد. اما این طور نیست. سیب زمینی پخته زمان کوتاهی می تواند در دمای اتاق باشد و برای اینکه بتوانید مدت زمان بیشتری سیب زمینی را نگه داری کنید باید حتما سیب زمینی پخته را در یخچال بگذارید.

وقتی سیب زمینی پخته در دمای اتاق (بالای 5 درجه سانتیگراد) قرار بگیرد باکتریهای فاسد کننده سریعا شروع به رشد می کنند، سیب زمینی پخته را می توان دو ساعت در دمای اتاق نگه داشت و بعد از آن باید دور ریخته شود. 

سیب زمینی پخته را چه مدت می توان در یخچال نگهداری کرد؟

دمای یخچال برای نگهداری سیب زمینی پخته مناسب است و می توان سیب زمینی پخته را 3 تا 5 روز در یخچال نگهداری کرد.

نکته: 

گاهی سیب زمینی ها را در فویل می پزند. باید بعد از پختن سریعا فویل دور سیب زمینی را باز کرد و اگر می خواهید در یخچال بگذارید حتما فویل را جدا کنید،اگر با فویل در یخچال بگذارید ریسک رشد باکتری خطرناک کلستریدوم بوتولینوم که بسیار مسمویت زا و کشنده است در آن بالا می رود.

نکته: در برخی منابع آمده که سیب زمینی پخته را می توان تا 4 ساعت هم در دمای اتاق نگهداری کرد ولی شما ریسک نکنید و حداکثر دو ساعت را در نظر بگیرید.

منابع:

shelf life advice

still tasty

state food safety

eat by date